Category: journal

Doobbaatti namni waggaa 18’f mucaa isaa haale mana murtii aadaatti amane

Obbo Aliyyii Abdii jiraataa aanaa Doobbaa yoo ta’an, waggoota 18 dura yeroo dargaggummaa isaaniitti dubartii tokko waliin hariiroo qabaachaa turuu himu. Yeroo sanatti dubartiin kun ulfaa’uu quba qabaatanis amananii abbummaa daa’ima kanaa fudhachuuf garuu heeyyamamaa hin turre. “Gaafa sana wanni jiraa inuma jirti. Isheenis jabeessitee nan hin gaafanne. Laaffistee jennaan anis hin amanne nan fagaadhe. […]

Naayijeeriyaan 2-0 Kaameeruniin mo’achuun nuusa xumuraaf dabarte

Naayijeeriyaan Kaameeruuniin injifachuun nuusa xumuraa Waancaa Afrikaa 2023f dhaqabde. Taphataan Atalaantaa Ademolaa Luukmaan galchiiwan lama yoo lakkoofsise, Viiktar Oosimeen galchii tokko mijeessee kenne. Osimeen dogogora Omaar Gonzaalez hojetetti fayyadamuun kubbi Luukmaaniif dabarse galchii jalqabaa isaaniiti. Kaameeruun karra eegaa maanchister Yuunaayitid Andiree Onaanaa taa’umsa jijjiirra irra kaa’uun Fabris Ondo’aa taphachiisan. Daqiiqaa 90 irratti Luukmaan kubba taphataan […]

Mootummaan waa’ee marii nagaa marsaa sadaffaa WBO waliin jalqabuu maal jedhe?

Mootummaan marii nagaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiidha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis xumura walgahii Koree Hojii Raawwachiiftuu fi Koree Gidduugaleessaa Paartii Badhaadhinaa irratti miidiyaa mootummaa federaalaa kan ta’e EBCtti akka himanitti, mootummaan marii nagaa WBO waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiidha jedhan. Mootummaa […]

Arab Emiretis ajjeechaawwan siyaasaa Yaman keessaa deeggaruushee qorannoon BBC saaxile

Yamanitti ajjeechaawwan siyaasaa raawwataman Yunaayitid Arab Emiretis (UAE) maallaqaan deeggaruushee BBCn qorannoo gaggeesseen saaxiluu beeksise. Walitti bu’insi mootummaa Yamaniifi mormitootaa hirmaachise hammaachuurra darbee ijoo dubbii addunyaa ture. Tibba kanammoo dhimmi haleellaan dooniiwwan karaa Galaana Diimaarra darbanirratti hidhattoota Huutii warra Yamaniin raawwatamu xiyyeeffannoo addunyaa biraa argachaa jira. Ameerikaanota dhimma kanarratti ogummaa qabaniin (American mercenaries) akkaataa namoota […]

Hidhattoonni Huutii doonii qabeenya UK ta’e Galoo Galaanaa Aden irratti misaa’elaan haleelan

Hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman haleellaa misaa’elaa raawwachuu erga ibsanii booda dooniin boba’aa fe’e Galoo Galaanaa Aden irratti gubachaa akka jiru oppireetarri doonichaa himeera. Hidhattoonni Huutiin Yaman jiran kunneen doonii kubbaaniyyaa Marlin Luwaandaa ta’erratti akka xiyyeeffatan Jimaata galgala ibsaniiru. Haleellaa kanaan konteenarri tokko gubataa kan jiru yoo ta’u abiddi kun akka hin babal’anneef hojjetamaa jira jedhame. […]

‘Maaloo na dhiisaa’: yaaddoo lammiilee odeeffannoo kennuufi qormaata miidiyaalee

“Ijoollee koon guddisa, maaloo na dhiisaa!” “Isin warra tikaati. Bilbilli keenya butameera.“ “Bilbilakoo eessaa argattan? Lamuu natti hin bilbilinaa!“… Deebiin akkasii lola Naannoo Amaaraatti adeemaa jirurratti gaazexeessitoonni wayita jiraattota dubbisuuf yaalanitti deebii argatanidha. Lolli hamaa humnoota mootummaa fi hidhattoota Faannoo jiduutti adeemaa jiru ji’oota jaha kan lakkoofsise ogguu tahu, miidhamaa fi sarbamni mirgoota namoomaa akka […]

Back To Top