Black Market

Oddeffannoon keenya kan mul’isu ;- Yeroo ammaa magaala finffinnee keessatti Gatii Mallaqoonni Biyyaa gara garaa ittiin sharafamaa jiraniidha.Thanks for Contact Us

Number currency ETB Rate
1USD116
2EURO 122
3GBP145
4UAE/ Draham 31
5Qatar Real 30
6Omani Real 255
7Jordan Dinar156
8Saudi Real31
9Bahrain Dinar267
10Switherland132
11Turkish Lira….
12Kuwaiti Dinar365
13China CNY 10