‘Maaloo na dhiisaa’: yaaddoo lammiilee odeeffannoo kennuufi qormaata miidiyaalee

“Ijoollee koon guddisa, maaloo na dhiisaa!” “Isin warra tikaati. Bilbilli keenya butameera.“

“Bilbilakoo eessaa argattan? Lamuu natti hin bilbilinaa!“…

Deebiin akkasii lola Naannoo Amaaraatti adeemaa jirurratti gaazexeessitoonni wayita jiraattota dubbisuuf yaalanitti deebii argatanidha.

Lolli hamaa humnoota mootummaa fi hidhattoota Faannoo jiduutti adeemaa jiru ji’oota jaha kan lakkoofsise ogguu tahu, miidhamaa fi sarbamni mirgoota namoomaa akka akkaa raawwatamaa jiraachuun gabaafama.

Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa taatee kanaan “lola hidhannoo“ jechuun kann ibse ogguu tahu, ibsasaa keessattis, lolli kun meeshaalee gurguddoo fi qilleensaanis kan deeggaramedha jedheera.

Miidiyaalee biyya keessaa fi alaa haala naannicha keessa jiruufi rakkoolee lola kanaan walqabatee mudatan gabaasuuf yaaliin taasisan, akkaan rakkisaa tahuu himu.

Naannichatti waraanni dhalachuu hordofee iddoowwan gariitti tajaajilli intarneetaa guutummaatti, tajaajilli bilbilaa ammoo gariin adda cituusaaniin, odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa taheera.

Kana malees qondaalonni mootummaa fi jiraattonni naannichaa odeeffannoo argachuuf gaafataman, sababoota garagaraan waan argan dubbachuurraa of qusatu. Kanaanis gaazexeessitoonni qondaalota mootummaa dubbisuuf yaaliin godhan milkaa’uu dhabuusaa irra deddeebiin himu.

Iddoowwan rakkoon nageenyaa jirutti kanneen jiraatan yaaddoo qabanirraa kann kahe odeeffannoo hin kennan, kanneen fedhii qaban ammoo eenyummaansaanii akka dshokatuuf gaafatu.

Kanaanis sarbamni mirgaa haala barbaadamuun otoo hin gabaafamin kka hafan sababa tahaa jira. Kun ammoo kanneen dhimmichi ilaallatu tarkaanfii sirreeffamaa akka hin fudhannee fi kanneen balleessanis akka hin gaafatamne taasisa.

Qorumsa odeeffannoo argachuu gaazexeessaa

Lola Itoophiyaatti gaggeeffaman gabaasuuf miidiyaaleen odeeffannoo argachuuf kan rakkatan ogguu tahu, gabaasaaleen hojjetamanis madden eenyummaan isaanii hin himamnedha.

Kun ammoo amanamummaa miidiyaalee gaaffii keessa galcha.

Lola naannoo Amaaraatti dhalate hordofee gaazexeessitoonni odeeffannoo argachuuf daran akka rakkatan dubbatu.

Haala Naannoo Amaaraa keessa jiru irratti hojjettoonni miidiyaa gar asana deemuun gabaasuuf yaaliin taasisan, yaaddoo jirurraa kan ka’e salphaa miti.

Gama mootummaanis odeeffannoon idilee hin kennamu; taateewwan irrattis mirkaneessuufis tahe haaluuf fedhiin hin jiru.

Solomoon [maqaansaa yaaddoo qabuun kan jijjiirame] gaazexeessaa miidiyaa dhuunfaa tokko keessa hojjetudha. Waraanni Naannoo Amaaraa uwwisa barbaachisu hin arganne jedhee yaada.

Odeeffannoo argachuuf “nama beekaniin ykn firaan” itti deemna kan jedhu gaazexeessaan inni biraa Giruum jedhamudha.

Maddeen isaanii rakkoon nageenyaa akka hin isaan mudanne yaaddoo qabanirraa ka’uun, odeeffannoo argachuuf gama nama beekaniifi amananiin itti dhiyaachuun dirqama akka tahe kaasa. Kanaan alatti “ani gaazexeessaadha” jedhanii qofa amansiisuun daran ulfaata jedha.

“Erga odeeffannoo nuu kennanii booda nahuun kanneen deebisanii nu gaafatan jiru. ‘Isin eenyu? Dhuguma gaazexeessitootaa? Eessarraa?’ jedhanii nu gaafatu.

“Odooma beekanii kanneen nu hin dubbisne danuudha. Natti hin bilbilinaa kann jedhan, akkasumas miidiyaarratti ennaa jettu naasuun simuu kann cufan hedduutu jira.“

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *