Naayijeeriyaan 2-0 Kaameeruniin mo’achuun nuusa xumuraaf dabarte

Naayijeeriyaan Kaameeruuniin injifachuun nuusa xumuraa Waancaa Afrikaa 2023f dhaqabde.

Taphataan Atalaantaa Ademolaa Luukmaan galchiiwan lama yoo lakkoofsise, Viiktar Oosimeen galchii tokko mijeessee kenne.

Osimeen dogogora Omaar Gonzaalez hojetetti fayyadamuun kubbi Luukmaaniif dabarse galchii jalqabaa isaaniiti.

Kaameeruun karra eegaa maanchister Yuunaayitid Andiree Onaanaa taa’umsa jijjiirra irra kaa’uun Fabris Ondo’aa taphachiisan.

Daqiiqaa 90 irratti Luukmaan kubba taphataan sarara itisaa Kalvin Bassee dabarseef lakkoofsisuun deeggartootnis gammachuun machaa’an.

Andiree Onaanaan leenjisaa Kaameeruun Rigobert Soongii fi pirezidaantii Federeeshinii Kubba Miilaa Kaameeruun Saamu’eel Etoo waliin walitti bu’insa qaba.

Waancaa Adunyaa Kaataaritti gaggeeffame irrattis sababa kanaan tapha tokko irratti hirmaatee gara biyyaatti deebifame.

Ergasii garee biyyaalessaa irraa soorama bahuu isaa ibsee ture. Boodarra yaada kan jijjiirate Onaanaan Ayivorii Kostitti dorgommii Waancaa Afrikaa gaggeeffamaa jiru irratti barfatee argame.

Kunis kileba isaaf taphatee sa’a 24 kan hin guutne keessatti biyya isaaf taphachuuf jedhameeti.

Garuu tapha jalqabaa irratti osoo hin taphatiin hafe. Kan lammataa irratti galuun dogogora inni hojjeteen biyyi isaa qabxii dhabde.

Bara kana dogogorri karra eegaa kanaa Maanchister Yuunaayitidiin dorgommii Shaampiyoonsi Liigii keessaa baaseera.

Kaameerunis taphoota sana booda gooteef taa’umsa jijjiirraa irra keesse. Naayijeeriyaa waliin tapha taasifame irrattis Onaanaan hin taphatiin hafe.

Ammas soorama bahuu isaa ibsamoo tarii leenjisaan ammaa Rigobert Soong yoo ari’ame carraa argata kan jedhu waliin kan ilaallu taha.

Kaameeruun yeroo sadii Waancaa Afrikaa kan injifatte yoo tahu bara kana hin milkoofne.

Gara dhumaatt bara 2021 galchii hedduu kan lakkoofsisee fi miidhamaan taphoota darban kan dhabe Viinsent Abubakar kan galchite Kaameeruun kubba qiyyeeffannaa isaa eeggate tokkollee osoo hin yaaliin hafte.

Naayijeeriyaan gara walakkaa xumuraatti darbuuf Angoolaa waliin morkatu. Angoolaan 3-on Namibiyaa mo’achuun dabarte.

Leenjisaan Kaameeruun Rigooberti Soongi yoo biyyatti deebi’u mormii guddaan isa mudachuu danda’a.

Waancaa Adunyaa bara 2022 osoo garee isaa keessaa hin darbiin hafe. Waancaa Afrikaa irratti waan wal fakkaataan isa mudate.

Waayilli isaa pirezidaantii Federeshinii Kubba Miilaa Kaameeruun tahee fi taphicha daawwachaa ture Saamu’eel Etoon leenjisaa kana hojiirraa gaggeessamoo itti fufsiisa kan jedhu kan ilaallu taha.

Kaameeruun istaadiyeemii kana irratti ture Waancaa Afrikaa isaanii jalqabaa bara 1984 kan mo’atan.

Haa tahu malee kaleessa galgala homaa gahumsa gaarii agarsiisuu hin dandeenye.

Bara 2019 sadarkaa akkasii kanatti Masiriitti taphatanii Naayijeeriyaan 3-2 Kaameeruuniin mo’atteetti.

Rigoobrti Soongi, bara 2018 Waancaa Afrikaa umurii 23 gadii irratti gareesaa keessaa hin darbiin hafe.

Leenjisaa kanaaf yeroo gahaan kennameera. Taphataa tahee biyya isaa Kaameeruun waliin Waancaa Afrikaa yeroo lama mo’ateera.

Inni ofii akkas jedhe. ”Ani akka loltuuti. Haalota ulfaatoo akkasii nan jaaladha,’’ jedhe.

”Kontiraatan qaba. Boqonnaa fudhachuuf amma yeroon qaba, murtee kamiyyuu fudhachuukoon dura yeroo gahaa nan qaba’’ jedhe.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *