Day: January 28, 2024

Doobbaatti namni waggaa 18’f mucaa isaa haale mana murtii aadaatti amane

Obbo Aliyyii Abdii jiraataa aanaa Doobbaa yoo ta’an, waggoota 18 dura yeroo dargaggummaa isaaniitti dubartii tokko waliin hariiroo qabaachaa turuu himu. Yeroo sanatti dubartiin kun ulfaa’uu quba qabaatanis amananii abbummaa daa’ima kanaa fudhachuuf garuu heeyyamamaa hin turre. “Gaafa sana wanni jiraa inuma jirti. Isheenis jabeessitee nan hin gaafanne. Laaffistee jennaan anis hin amanne nan fagaadhe. […]

Naayijeeriyaan 2-0 Kaameeruniin mo’achuun nuusa xumuraaf dabarte

Naayijeeriyaan Kaameeruuniin injifachuun nuusa xumuraa Waancaa Afrikaa 2023f dhaqabde. Taphataan Atalaantaa Ademolaa Luukmaan galchiiwan lama yoo lakkoofsise, Viiktar Oosimeen galchii tokko mijeessee kenne. Osimeen dogogora Omaar Gonzaalez hojetetti fayyadamuun kubbi Luukmaaniif dabarse galchii jalqabaa isaaniiti. Kaameeruun karra eegaa maanchister Yuunaayitid Andiree Onaanaa taa’umsa jijjiirra irra kaa’uun Fabris Ondo’aa taphachiisan. Daqiiqaa 90 irratti Luukmaan kubba taphataan […]

Mootummaan waa’ee marii nagaa marsaa sadaffaa WBO waliin jalqabuu maal jedhe?

Mootummaan marii nagaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiidha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis xumura walgahii Koree Hojii Raawwachiiftuu fi Koree Gidduugaleessaa Paartii Badhaadhinaa irratti miidiyaa mootummaa federaalaa kan ta’e EBCtti akka himanitti, mootummaan marii nagaa WBO waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiidha jedhan. Mootummaa […]

Back To Top