Xiyyaarri Ministira dhimma alaa Jarmanii akka daangaa qilleensa Ertiraa keessa hin dabarre dhorkame

Ministirri Dhimma Alaa Jarmanii Anaa Lenaalenaa Beerbook dowwannaasaanii Jibuuttiitti taasisaniif hayyama karaa qilleensa naannoo Ertiraatiin darbuuf isaan dandeessisu waan dhabaniif gara Saa’udiitti imaluudhaaf dirqamu Rooyitarsi gabaaseera.

Maddi oduu Jarman DW akka gabaasetti, Ministirri Dhimma Alaa biyyattii karoora isaaniitiin ala gara Saa’udi Arabiyaatti imaluuf kan dirqiisiifaman imala gara Jibuutiitti taasisaniif xiyyaarrisaanii karaa Ertiraatiin darbuudhaaf hayyama waan dhorkameefiidha.

Ministirri Dhimma Alaa tunis doowwannaa guyyoota sadiif biyyoota Afrikaa sadii keessatti taassisuuf ka’aniin dursaan gara Jibuutti imaluun dhimma wal waraansa Sudaan keessaafi dhimma rakkoo nageenyaa Galaana Diimaa irratti mudate irratti mari’achuuf karoorfatanii ture.

Ministirittiin erga imallisaanii danqameen booda ibsa baasaniin, kallattiin imalasaanii jijjiramuun agarsiiftuu tasgabbii dhabiinsa qaxanichaa waliigalaa ta’uu kaasuun, walitti bu’iinsa Sudaaniifi Yaman keessa jiru qilleensa naannoosaanii fayyadamuun akka isaan hin dandeessisne ibsan.

Beerbook dowwannaa Jibuutiitti taasisan kanaan, Jarmaniifi Gamtaan Awurooppaa haleellaa hidhattoonni Huutii imala dooniiwwan Galaana Diimaa irratti raawwatan irraa ittisuuf hojjtaa jiraachusaanii ilaalchisuun ergaa dabarsuuf karoorfataniiru.

Israa’el Gaazaa irratti duula cimaa gaggeessaa jiraachu isheetiin wal qabatee hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman dooniiwwan warra liixaa gurguddoo karaa Galaana Diimaatiin darban irratti haleellaa raawwachuu erga eegalanii torbanoonni lakkaa’amaniiru.

Huutiiwwanis miidhaa Israa’el Filisxeemoota irratti raawwataa jirti jedhan mormuudhaan dooniiwwan fe’umsaa karaa galaana Diimaa darban irratti dirooniifi miisaa’elootaan haleellaa raawwachuun miihdaa qaqaabsiisaniiru.

Sababii yaaddoo nageenyaatiin kaampaaniiwwan doonii fe’umsaa gurguddaan karaa Galaana Diimaa akka hin dabarre dhorkaniiru.

Rakkoo Huutiiwwan sochiilee dooniiwwan daldalaa Galaana Diimaa irratti uuman dura dhaabbachuuf jecha Ameerikaafi UKn guyyoota darbaniif eddoowwan hidhattootaa qarqara galaana Yamaniitti argaman irratti haleellaa qilleensaa raawwataniiru.

Beerbook dowwannaa Baha Afriikaatti taasisan kanaan dhimma waraana Sudaan kan waggaa tokkoo guutuuf jiru irratti aanga’oota biyyoota naannichaa waliin ni mari’atu jedhamee kan eegamu yoo ta’u, Jibuutiin alatti gara Keeniyaafi Sudaan Kibbaa imaluufis karoora qabu.

Imalli Roobii kaleessaa gara Jibuuttiitti taasisuuf turan sababii daangaa qilleensa Ertiraa keessa qaxxaamuruuf hayyama dhabaniif kallattii jijjiruuf dirqamuu kan dubbatan ministiriittiin, Kamisa har’aa gara Jibuutiitti imalu jedhamee eegamu.

Xiyyaarri qondaala mootummaa Jarman olaanoo qabatee imalaa ture akka daangaa qilleensa ishee keessa hin qaxxaamurreef hayyama dhorkachuu ilaalchisee garuu mootummaa Ertiraatiin hanga ammaatti kan jedhame hin jiru.

Balaliisaan xiyyaarichaa, ”Eritraa karaa daangaa qilleensa isheetiin darbuudhaaf hayyama argachuuf kan nuuf danda’amu hunda raawwannu illeen, osoo nuuf hin hayyamamiin hafeera,” jedhan.

Xiyyaaroonni osoo imalarra jiranuu daangaa qilleensa biyyootaa keessa qaxxaamuruuf hayyama argachuun kan barame ta’uu kan eere miidiyaan Jarman DW, xiyyaara qondaala tanaatiif hayyamni kennamu didamuu fi ministeerri dhmma alaa Ertiraas isaan hubachu akka hin dandeenye ibsaniiru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top