Phaaphaasonni Teessoo Abuna Pheexiroos hundeessuun to’ataman jeequmsa kakaasuun himataman

Phaaphaasonni Teessoo Abuna Pheexiroos Hundeessuun too’ataman Kamisa waaree booda mana murtii dhihaataniiru.

Abbootni amantaa kunneen mana murtii aanaa Malkaa Noonnootti kan dhihaatan yoo ta’u jeequmsa kakaasuun himataman.

Qorataan poolisii ragaalee walitti qabachuuf guyyaa qorannoo dabalataa 14 kan gaafate yoo ta’u manni murtichaa guyyoota 10 keessatti akka dhiheeffatu ajaje.

Abbootiin amantaa sadan Kibaxata waaree booda waajjira isaanitii poolisiin kan too’ataman yoo ta’u guyyaa kaleessaas abukaatoo malee mana murtii akka dhihaatan Barsiisaa Akliluun BBC tti himaniiru.

Amajjii 14 bara 2016 mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaatti teessoon qulqulluu sinodoosii Abuna Pheexiroos (Magarsaa Badhaasaa) hundaa’uu phaaphaasonni kibxata darbe miidiyaaf ibsa kennanii ture.

Mana amantaa Ortodoksii naannoo Oromiyaatti barreessaa waajjira qindeessaa biyyoota lallabaa ta’uu kan himan Barsiisaa Akliluu Alamuu dhimma kana ilaalchisuun yaada BBC’f kennaniin, hundeeffamuu teessoo Abuna Pheexiroosiif sababa kan ta’e gaaffii deebii dhabedha jedhan.

“Gaaffiin dhimma amantoota naannoo Oromiyaa yeroo dheeraaf gaafatamaa ture sinodoosiin deebii kennee furuu hin dandeenye. Kanarraa ka’uun abboota miseensota sinodoosii kan ta’an Abuna Saawiroos, Abuna Ewosxaaxiwoos fi Abuna Zeenaa Maarqoos bara 2015 phaapaasota 26 muudan.”

“Dhimmi kun dhibdee uumee jennaan giddu seentummaa Ministira Muummee Dr. Abiyyiin gareen lamaan waliigaltee qabxii 10 qabu qabachuun dhimmichi akka furamu waliigalamee ture,” jedhan Barsiisaa Akliluun.

Haa ta’u malee qabxiiwwan ijoo marii sanaan irratti waliigalame kana keessaa kan hojiirra oole harka 5 hanga 10 kan hin caalle akka ta’es himu.

Sababa kanaaf jechas abbootni Naannoo Oromiyaa waggaa tokkoffaa hundeeffama mana Lubummaa Oromiyaa ilaalchisuun Naannoon Oromiyaa Teessoo mataasaa akka hundeeffatu murteessuun Teessoo Abuna Pheexiroos (Magarsaa Badhaasaa) jechuun hundeessuun labsuus himu.

Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa duraan Teessoo tokko qofa (Teessoo Abuna Taklahaayimaanot) qofatu ture. Ergasii manni amantaa Ortodoksii Naannoo Tigraay Teessoo Abuna Salaamaa jechuun teessoo mataa ofii hundeeffachuun ni yaadatama.

Teessoon Abuna Pheexiroos phaaphaasonni naannoo Oromiyaa tibbana hundeeffamuusaa labsan kun, ammoo mana amantichaatiif teessoo sadaffaa ta’uusaati.

Hidhamuu Phaaphaasotaa

Akka Barsiisaa Akliluun jedhanitti abbootni mana lubummaa naannoo Oromiyaa hundeeffamuu teessoo Abuna Pheexiroos Kibxata ganama miidiyaaleef ibsa erga kennanii booda, waaree booda qaamolee nageenyaan too’atamanii hidhaman.

“Hundeeffamuun Teessoo Abuna Pheexiroos kuni ganama labsamee waaree booda mana jireenyaa walitti qabaa sinodoosii Oromiyaa eebbifamoo Abuna Gabreel kan Ashawaa meedaa jiru diigan. Maatii dirqiisiisanii bakka abbootni kuni jiran akka himan godhan,” jedhu.

Sinodoosiin Oromiyaa kun waajjira kireeffatee hojjechaa akka turee fi maatii Abuna Gabreel dirqisiisanii bakka isaan jiran himsiisuun, Abboota sinodoosii Oromiyaa sadii qaamolee nageenyaan too’atamuus himan.

“Ibsa sana booda Abbootni lama gara mana isaanii galan. Kan waajjira turan Abboota sadii. Abuna Gabreel walitti qabaa Sinodoosii Oromiyaa fi hangafa phaaphaasii Wallagga Lixaa, Abuna Barsummaa, hangafa Phaaphaasii Godina Wallagga Bahaa fi Abuna Iyyaasuu, hangafa Phaaphaasii godina Qeellam Wallaggaati kan hidhaman,” jedhan.

Abboota sinodoosii Oromiyaa sadan kanaan alattis namootni isaan waliin waajjira keessa turan namootni jaha Kibxata galgala qaamolee nageenyaan qabamuun waajjira Poolisii kutaa Malkaa Noonnootti hidhamanii jiraachuus himan.

Bara darbe yeroo manni Lubummaa naannoo Oromiyaa hundaa’un himametti, mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa mormii guddaan mudatee turuun ni yaadatama.

Dhimma kanarratti kan gaafanne Ajajaan Poolisii Magaalaa Shaggar Komishinar Darajjee, ammatti odeeffannoo gahaa akka hinqabneefi dhimmichi erga qulqullaa’ee booda ibsa akka kennan BBCtti himaniiru.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *